Uslovi korišćenja

Korišćenjem bilo kog sadržaja na web sajtu i aplikaciji portala Gradski.me, smatra se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.
Cjelokupan sadržaj, dokumenti, podaci, informacije, fotografije i video zapisi objavljeni na portalu Gradski.me (www.gradski.me) ne smije da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole uredništva portala Gradski.me.

Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela sadržaja dostupnog na sajtu, ili aplikaciji, smatra se povredom autoskog prava i podliježe mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Portal Gradski.me izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Crnoj Gori, uvrjedljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

OBAVEZE KORISNIKA

U cilju efikasnog, bezbjednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na portalu i aplikaciji nije dozvoljeno:

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje uvrjedljivog, vulgarnog, prijetećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

– manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmjenjuje ili prenosi;

– objavljivanje, razmjena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca sajta.

Ovi Uslovi se u svakom trenutku mogu izmijeniti od strane portala Gradski.me bez posebne najave.

Izmjena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na web sajtu.