Pravila komentarisanja

Korisnik može da komentariše objavljeni sadržaj na portalu putem usluge “ostavi komentar”, a portal Gradski.me ne garantuje za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav uredništva portala Gradski.me, već predstavlja isključivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znači da se portal Gradski.me pridružuje sadržini komentara.

Portal Gradski.me zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru komentara, tako da portal Gradski.me ne snosi nikakvu odgovornost prema trećim licima s tim u vezi. U tom smislu, ukoliko treće lice po tom osnovu podnese protiv portal Gradski.me zahtjev za naknadu štete, autor komentara će biti u obavezi da portalu Gradski.me nadoknadi svaku vrstu tako prouzrokovane štete.

Uredništvo je ovlašćeno da izvrši izbor komentara koje će objaviti na portalu, kao i da u svakom trenutku po svom izboru izvrši brisanje ili izmjenu komentara, nezavisno od pošiljaoca, vremena slanja ili sadržine komentara.

Korisnik razumije i prihvata da neće slati komentare na sadržaj čijom sadržinom se povrjeđuju propisi Crne Gore, a naročito:

  • komentare koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredjeljenja;
  • komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede;
  • komentare koji predstavljaju informaciju iz privatnog života nekog lica;
  • komentare koji su nasilni ili preteći ili promovišu nasilje ili radnje koje predstavljaju prijetnju prema bilo kom licu ili entitetu.