Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Informacija u vezi sa raskidom Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica.

“Vlada je prihvatila Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji, koji je usaglašen sa koncesionarem, privrednim društvom „PM Hydro“ doo. Nakon raskida Ugovora o koncesiji, u skladu sa ovim Sporazumom, obje ugovorne strane će u skladu sa zakonom koji reguliše upis nepokretnosti izvršiti brisanje zabilježbe Ugovora o koncesiji na relevantnim nepokretnostima. Ugovorne strane se, pored ostalog, izričito odriču svih eventualnih međusobnih potraživanja koja su nastala, ili koja mogu nastati, u vezi sa Ugovorom, uključujući i potraživanja po osnovu naknade štete, kako stvarne štete tako i izgubljene dobiti”, saopšteno je iz Vlade.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama Zakona o informacionoj bezbjednosti.

“Cilj predloženih izmjena je usklađivanje sa Zakonom o tajnosti podataka kojim je propisana nadležnost organizacione jedinice organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka (CIRT) da koordinira pevenciju i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica, kao i mjere koje CIRT preduzima. Izmjene Zakona o informacionoj bezbjednosti, osim normativne usklađenosti, obezbijediće punu zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica prepoznatih odredbama Zakona, što će doprinijeti jačanu iformacione bezbjednosti”, navodi se.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača.

“Novom Odlukom je utvrđena sveobuhvatnija lista nadležnih organa, koja sada, pored inspekcijskih organa, obuhvata i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica iz sektora finansijskih usluga, telekomunikacija, energetike, medija, vazdušnog saobraćaja i komunalnih usluga. U diskusiji je naglašena spremnost svih subjekata da preduzmu sve potrebne mjere koje su na raspolaganju da se obezbijedi efikasna zaštita potrošača i tržišna konkurencija poput one na unutrašnjem tržištu EU”, naglašava se.

Vlada je donijela Odluku o objavljivanju Ugovora između Vlade Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Slovačkoj.

“Dug Crne Gore prema Slovačkoj nastao je u periodu važenja klirinškog načina plaćanja u prometu roba i usluga između bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bivše Čehoslovačke Federativne Republike. Kako bi se smanjio dug po osnovu sukcesije, a takođe i održali kvalitetni bilateralni odnosi, Crna Gora je 2019. godine izmirila dug prema Češkoj. Na isti način planirano je da se reguliše dug i prema Slovačkoj, potpisivanjem sporazuma po osnovu koga će, nakon stupanja na snagu, dug u iznosu od oko 0,6 miliona američkih dolara biti izmiren”, ističu u Vladi.

Usvojili su i Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori. U cilju implementacije obaveza u oblasti energetike, u okviru Berlinskog procesa, koje su u potpunosti usklađene i sa obavezama transponovanja zakonodavstva Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, u avgustu 2017. godine osnovana je kompanija – Berza električne energije (BELEN).

“U Informaciji se konstatuje da je, u cilju stvaranja preduslova za okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima, uzevši u obzir izuzetno nizak početni kapital sa kojim se ušlo u ovaj projekat, potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih troškova, kao i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i prvoj godini operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost. Tim povodom, zaduženi su predstavnici državnog kapitala u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu i Elektroprivredi Crne Gore da iniciraju aktivnosti na dokapitalizaciji društva sa ograničenom odgovornošću Berza električne energije, u iznosu od po 210.000,00 eura, što će omogućiti stvaranje preduslova za uspješno okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima”, dodaju u Vladi.

Usvojena je i Informacija o Dopuni 2 Sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške „TA-MONTENEGRO/No. 351“ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020. i prihvaćen tekst Dopune Sporazuma.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela “K16”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja.

“Projekat izgradnje hotela „K16” Konzorcijuma „Kolašin 1600“ kojeg čine Ski Resort Kolašin 1600 i privredno društvo „Gener2 SHPK“ je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“. Nezavisni kontrolor je u Izvještaju, na osnovu uvida u poslovne knjige i pribavljenu dokumentaciju, konstatovao da je Konzorcijum u svrhu realizacije projekta u periodu od 23. aprila do 23. oktobra 2020. godine utrošio bruto uznos od 1.249.214,76 eura. Istovremeno, kontrolor je konstatovao da podaci dostavljeni od strane Društva u finansijskom izvještaju, sa pregledom troškova, prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period”, napominju u Vladi.

Usvojena je i Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja.

“Nezavisni kontrolor je u Izvještaju za period od 07. maja do 07. novembra 2020. godine konstatovao da je investitor, društvo „CG Resort“, za realizaciji projekta, koji je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, utrošilo ukupan bruto iznos od 2.658.484,00 eura. Takođe se konstatuje da je, u skladu sa ranije dostavljenom urgencijom, investitor značajno intenzivirao aktivnosti na realizaciji projekta, koja je u izvještajnom periodu tekla dobrom dinamikom”, dodaju.

Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade.

“U skladu sa odredbama Zakona o spomen-obilježjima, Vlada je dala saglasnost Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, po imenu Gordane Bogojević Kovačević (1974–2009), istaknute ličnosti – košarkašice, kao i za postavljanje spomen-biste Stevanu Raičkoviću (1928–2007), istaknutom književniku, prije isteka zakonskog roka”, zaključuje se u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta