Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici prihvatila je Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji za gradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica.

Sporazumni raskid, kako se navodi u saopštenju Vlade, usaglašen je sa koncesionarem, privrednim društvom „PM Hydro“ doo.

“Nakon raskida Ugovora o koncesiji, u skladu sa ovim Sporazumom, obje ugovorne strane će u skladu sa zakonom koji reguliše upis nepokretnosti izvršiti brisanje zabiležbe Ugovora o koncesiji na relevantnim nepokretnostima. Ugovorne strane se, pored ostalog, izričito odriču svih eventualnih međusobnih potraživanja koja su nastala, ili koja mogu nastati, u vezi sa Ugovorom, uključujući i potraživanja po osnovu naknade štete, kako stvarne štete tako i izgubljene dobiti”, navodi se u saopštenju.

Vlada je, dodaju, usvojila i Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori.

“U cilju implementacije obaveza u oblasti energetike, u okviru Berlinskog procesa, koje su u potpunosti usklađene i sa obavezama transponovanja zakonodavstva Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, u avgustu 2017. godine osnovana je kompanija – Berza električne energije d.o.o. (BELEN). U Informaciji se konstatuje da je, u cilju stvaranja preduslova za okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima, uzevši u obzir izuzetno nizak početni kapital sa kojim se ušlo u ovaj projekat, potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih troškova, kao i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i prvoj godini operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost”, kaže se u saopštenju.

Tim povodom, kako su naveli, zaduženi su predstavnici državnog kapitala u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD i Elektroprivredi Crne Gore AD da iniciraju aktivnosti na dokapitalizaciji društva sa ograničenom odgovornošću Berza električne energije, u iznosu od po 210 hiljada eura, što će omogućiti stvaranje preduslova za uspješno okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima.

Vlada je donijela i Odluku o objavljivanju Ugovora između Vlade Republike Slovačke i Vlade Crne Gore o izmirenju duga Crne Gore prema Republici Slovačkoj.

Dug Crne Gore prema Slovačkoj nastao je, kako su kazali, u periodu važenja klirinškog načina plaćanja u prometu roba i usluga između bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bivše Čehoslovačke Federativne Republike.

“Kako bi se smanjio dug po osnovu sukcesije, a takođe i održali kvalitetni bilateralni odnosi, Crna Gora je 2019. godine izmirila dug prema Češkoj Republici. Na isti način planirano je da se reguliše dug i prema Slovačkoj Republici, potpisivanjem sporazuma po osnovu koga će, nakon stupanja na snagu, dug u iznosu od oko 0,6 miliona američkih dolara biti izmiren”, kaže se u saopštenju Vlade.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta