NAJNOVIJE

Ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite, kroz ulaganje u primarni nivo zdravstvene zaštite i jačanje kapaciteta za efikasnu kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, predstavlja jedan od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja i u narednom periodu biće okosnica saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, zajednička je ocjena sa sastanka ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa šeficom Kancelarije SZO u Crnoj Gori dr sci med Minom Brajović.

Ministar Šimun i dr Brajović su se saglasili da planiranje i uspostavljanje operativnog sistema za osiguranje kvaliteta zdravstvene zaštite, sa posebnim fokusom na izradu i uvođenje protokola, kako bi se osigurali bolji zdravstveni ishodi i obezbijedila racionalna upotreba raspoloživih resursa, nema alternativu. Potrebno je, kako su naveli, urediti sistem tako da se osigura integrisanost servisa i kontinuitet u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, što je od ključnog značaja za unaprjeđivanje zdravlja populacije i smanjivanja nejednakosti u društvu.

Pored toga, istaknuto je da transparentno, odgovorno i inkluzivno vođenje zdravstvene politike nije moguće bez pouzdanih i kvalitetnih podataka i da je to put koji vodi ka boljem zdravlju i vraćanju povjerenja građana u institucije sistema. Učesnici sastanka su se saglasili da opterećenje hroničnim nezaranim bolestima značajno pogoršava eskalacija rizičnih ponašanja, u prvom redu upotreba duvana i nikotinskih proizvoda, alkohola, neadekvatna ishrana i nedovoljan nivo fizičke aktivnosti.

Za smanjenje uticaja faktora rizika, koji su vodeći uzrok umiranja, obolijevanja i invaliditeta, istaknuto je da je neophodno raditi na intenziviranju multisektorske saradnje i angažmanu čitavog društva, u čemu će podrška i pomoć Svjetske zdravstvene organizacije biti značajna.

Na sastanku je bilo riječi i daljem osnaživanju kapaciteta za pripremljenost i odgovor na vanredne zdravstvene situacije, kao putu stvaranja bebjednijeg, zdravijeg i
prosperitetnog društva za sve u Crnoj Gori, što je od velike važnosti, s obzirom na izazove sa kojima smo se suočili toko COVID pandemije.Takođe, imajući na umu
povezanost zdravlja čovjeka, životne sredine i životinja, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa SZO nastaviće dosljedno da sprovodii koncept „jedinstvenog zdravlja“ ,
posebno u kontroli antimikrobne rezistencije, kao javnozdravstvenog i ekonomskog izazova kako u Crnoj Gori i Evropi, tako i na globalnom nivou.

Transformacija zdravstvenog sistema za bolje zdravlje svih, a posebno ranjivih grupa i osoba sa invaliditetom nije moguca bez pouzdanih i kvalitetnih podataka. Transparentno, odgovorno i inkluzivno vodjenje zdravstvene politike utemeljene na dokazima i pouzdanim podacima je put koji vodi ka boljem zdravlju i vracanju
povjerenja gradjana u institucije sistema.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta