Foto: Pobjeda

U rješenju sudije Osnovnog suda u Podgorici Dijane Rovčanin navodi se da je osnovan Mugošin zahtjev za donošenje privremene mjere, u kojem je naveo da je razriješen nezakonito i da je nezakonito imenovana nova v. d. predsjednice tog esnafskog udruženja Milena Popović Samardžić.

snovni sud u Podgorici usvojio je zahtjev dr Aleksandra Mugoše i privremenom mjerom ga vratio na mjesto predsjednika Ljekarske komore do isteka njegovog mandata 2022. godine.

Mugoša je pokrenuo spor u kome se žalio na Ljekarsku komoru da su ga razriješili nezakonito i da su nezakonito imenovali novu v. d. predsjednice tog esnafskog udruženja Milenu Popović Samardžić i tražio je određivanje privremene mjere, da se vrati na posao do pravosnažnog okončanja parničnog postupka odnosno do 4. januara 2022. godine.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Dijana Rovčanin u rješenju je navela da je ovaj Mugošin zahtjev osnovan. Sud je istakao da je određena privremena mjera, koja ima za cilj da trenutno reguliše sporne odnose i ugrožena prava kako bi se spriječio dalje ugrožavanje prava.

– Iz stanja u spisima, tačnije iz priloženih dokaza, utvrđuje se da je predlagač obezbjeđenja (Mugoša) od strane Skupštine Ljekarske komore izabran na mjesto predsjednka tog tijela na osnovu odluke od 4. 1. 2018. godine. U navedenoj odluci stoji da stupa na snagu danom donošenja, dok se u članu 28 Statuta Ljekarske komore, koji je bio na snazi u tom periodu, navodi da se predsjednik Komore bira na period od četiri godine, odnosno do 4. 1. 2022. godine – navodi se u rješenju.

U Statutu koji je bio na snazi kad je Mugoša izabran za predsjednika ovog esnafskog udruženja, stoji da mu mandat traje četiri godine i da može biti razriješen jedino ako ne izvršava odluke i zaključke Skupštine Ljekarske komore, ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, statutom i posebnim aktima Komore.

Mugoši je, kako se navodi u obrazloženju, Skupština prekinula mandata, ne prema tada važećem Statutu i Pravilniku, već „iz razloga predviđenih izmjenama Statuta koje u to vrijeme nijesu stupile na snagu“.

– Pored toga u zaključku Skupštine od 8. februara ove godine konstatovano je da predagač (Mugoša) nastavlja sa radom do izbora novog predsjednika, što je takođe u suprotnosti sa tada važećim opštim aktima Ljekarske komore ali i samom odlukom Skupštine koja je donijeta na istoj sjednici prema kojoj će poslove predsjednika Komore do izbora novog preuzeti predsjednica Skupštine komore. To znači da je određeno da dva lica u istom vremenskom periodu obavljaju iste poslove – navedeno je u rješenju.

Skupština, kako dodaju, nikad nije donijela posebnu odluku o imenovanju v.d. predsjednika Komore.

U rješenju se navodi da je prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da na Statut komore saglasnost daje Ministarstvo zdravlja, a da u spisima nema dokaza da je na izmjene i dopune Statuta dalo saglasnost ovo ministarstvo.

Sud je utvrdio da je za ovu privremenu mjeru ispunjen i drugi uslov, odnosno da je predmetna privremena mjera potrebna da bi se spriječio nastanak nenadoknadive štete, jer je Mugoša uz podnesak od 2. 4.2021. dostavio sudu dokaz da je za 26. april zakazana sjednica Skupštine Ljekarske komore na kojoj će izabrati novog predsjednika čime bi on bio trajno onemogućen da se vrati na mjesto predsjednika tog tijela.

– S obzirom da nije moguće precizno odrediti trajanje predmetnog parničnog postupka, a da je položaj predlagača obezbjeđenja određen mandatom, sud je kako bi izbjegao situaciju da se privremenom mjerom produžava trajanje mandata, a što ne bi bilo dopušteno, jer je mandat statutom precizno propisan, odlučio da privremena mjera traje do 4. januara 2022. godine – navodi se u obrazloženju.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta