Pacijenti podnijeli 2.045 prigovora na rad medicinskih radnika

Foto: Pixabay

U toku 2023. godine zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama i Ministrastvu zdravlja podnijeto je ukupno 2045 prigovora, od čega je zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama podnijeto 1902 prigovora, a 143 Ministarstvu zdravlja, navodi se u Izvještaju o prigovorima pacijenata u 2023.godini, objavljenom na sajtu Vlade.

“Zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama je tokom 2023. godine, podnijeto 1902 prigovora koji su se najvećim dijelom odnosili na dužinu čekanja zdravstvenih usluga, postupak zdravstvenih radnika ili saradnika,organizacija zdravstvene službe, način plaćanja zdravstvenih usluga, kvalitet zdravstvnih usluga i ostalo”, ističe se u izvještaju.

Ako se pogledaju podaci o prigovorima u odnosu na zdravstvene ustanove najveći broj prigovora se odnosio na Doma zdravlja Glavnog grada (819), Klinički centar Crne Gore (755), Institut za
javno zdravlje Crne Gore (106), Dom zdravlja Berane (44), Dom zdravlja Nikšić (32), Opštu bolnicu Bar (20) i Zavod za hitnu medicinsku pomoć (21).

“Navedene ustanove pružaju najveći broj usluga na godišljem nivou i proporcionalno imaju i najveći broj prigovora”, navodi se u izvještaju.

U zdravstvenim ustanovama Domu zdravlja Andrijevica, Domu zdravlja Ulcinj, Opštoj bolnici Cetinje u 2023. godini nije bilo prigovora građana.

“Ministarstvu zdravlja tokom 2023. godine podnijeto je 143 prigovora na rad zdravstvenih ustanova: od čega 34 na kvalitet zdravstvene usluge, u kategoriju ostalo 16 prigovora, na organizaciju zdravstvene službe 24, vrijeme čekanja na specijalistički pregled 15 i na ponašanje zdravstvenog radnika/ saradnik 32 prigovora”, ističe se u izvještaju.

Dalje se navodi da po zahtjevima i pritužbama pacijenata, a u svakodnevnoj komunikaciji sa institucijama, Ministarstvo zdravlja odmah reaguje.

“Zdravstvene ustanove pisano po zahtjevu Ministarstva zdravlja ili pacijenta nakon utvrđenih okolnosti za pojedinačne slučajeve, informišu Ministarstvo zdravlja o ishodu i preduzetim radnjama. Nakon toga, Ministarstvo zdravlja o tome obavještava pacijenta koji je podnio prigovor”, objašnjava se.

Nije podnesen nijedan prigovor na korupciju u zdravstvenom sistemu

Najveći broj prigovora (pritužbi) građani iznesu putem telefona i najveći dio se na dnevnoj osnovi rješava.

“Takođe, značajan broj pritužbi građana je neosnovan, što se utvrdi nakon sprovedene procedure o čemu se pacijent i informiše”, pokazao je izvještaj.

Nije podnesen nijedan prigovor na korupciju u zdravstvenom sistemu.

Ministarstvo zdravlja sprovelo je tri vanredne eksterne provjere kvaliteta stručnog rada.

“Podnošenje prigovora pokazuje da su pacijenti upoznati sa spopstvenim pravima kroz institut zaštitnika prava pacijenata, kao i da se povećava poverenje u institucije sistema”, ističe se.

Direktori zdravstvenih ustanova Ministarstvu zdravlja podnose redovne kvartalne i godišnje izvještaje o podnijetim prigovorima pacijenata.

Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove ili zaštitniku prava pacijenata.

“Po prigovoru pacijenata direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima
iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora. Pacijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora i Ministarstvu zdravlja. Prigovori koji koji se podnesu Ministarstvu zdravlja prosleđuju se zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten”, objašnjava se

Ministarstvo zdravlja apeluje na pacijente da iznose svoje stavove i eventualne probleme sa kojima se suočavaju u zdravstvenim ustanovama, kako bi smo manjkavosti u sistemu otklanjali, a sistem
učinili bezbjednijim, efikasnijim i dostupnijim.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments