NAJNOVIJE

Foto: Gradski.me

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore usvojio je, na sjednici kojom je predsjedavao Dejan Vojvodić, Program rada za 2024. godinu. Tim dokumentom su utvrđene mjere i aktivnosti iz Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa a pripremljen je i u skladu sa Zakonom o državnom Budžetu, za tekuću godinu.

“Zavod je, planirajući aktivnosti, vodio računa da se nezaposlenim licima i ostalim tražiocima zaposlenja, u skladu sa prepoznatim potrebama, obezbijedi adekvatna podrška definisana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U tom smislu će, i ove godine, posebna pažnja biti posvećena pripremi nezaposlenih lica za uključivanje u tržište rada i programe aktivne politike zapošljavanja”, navode iz ZZZCG.

Zavod, u ovoj godini, planira da sprovede set mjera i programa za više od 2.000 nezaposlenih lica.

“U cilju povećanja zapošljivosti i zaposlenosti na otvorenom tržištu kroz programe će podrška biti namijenjena: mladim licima, licima nedovoljnog i neodgovarajućeg obrazovanja, ženama, pripadnicima RE populacije, korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i licima koja su u evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci”, ističe ZZZCG.

U 2024. godini uveden je set novina u realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja u cilju njihovog usaglašavanja sa evropskom praksom i kvalitativnim unapređenjem.

“Jedna od najznačajnijih novina je da će u programima “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”, “Osposobljavanje za samostalan rad” i “Podsticaji za samozapošljavanje”, pored finansiranja lica uključenih u programe od strane Zavoda biti obavezno i njihovo finansiranje od strane poslodavaca”, navodi ZZZCG.

Program “Obrazovanje i osposobljavanje” obuhvatiće se najmanje 320 nezaposleno lice za šta će biti opredijeljeno 170.000 eura, “Osposobljavanje za samostalan rad” uključiće najmanje 230 nezaposlenih a obim sredstava za finansiranje ovog programa  iznosi 784.000 eura.

“Zavod će finansijski podržati realizaciju programa za samostalno obavljanje poslova kod poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, i to u visini od: 70 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz privatnog sektora i 30 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz javnog sektora”, ističe ZZZCG.

Kroz program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” biće angažovano najmanje 415 nezaposlenih za šta će biti opredijeljeno 946.000 eura.

“Zavod će finansijski podržati realizaciju programa kod poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, i to u visini od: 80 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz privatnog sektora i 20 odsto ukupnih sredstava za finansiranje programa kod poslodavaca iz javnog sektora”, ističe ZZZCG.

Mjera “Podsticaji za samozapošljavanje” biće realizovana dodjelom 500.000 eura bespovratnih sredstava za najmanje 50 nezaposlenih lica koja će osnovati jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti, u njemu zasnovati radni odnos i shodno poslovnoj viziji razvoja sopstvenih biznis ideja otvoriti najmanje 15 novih radnih mjesta.

“Bespovratna sredstava za samozapošljavanje koja se mogu dodijeliti jednom korisniku iznose od 4.000 do 10.000 eura. Istovremeno, za finansiranje specijalizovane radionice namijenjene korisnicima bespovratnih sredstava, radi unapređenja preduzetničkih znanja i kompetencija za započinjanje i upravljanje biznisom, opredjeljuju se sredstva u iznosu do 3.000 eura”, navodi se u saopštenju.

Kroz drugu mjeru “Podsticaji za zapošljavanje” je planirano osmomjesečno subvencionirano zapošljavanje najmanje 20 nezaposlenih lica, na poslovima na otvorenom tržištu koji bi mogli biti održivi i nakon završetka trajanja subvencije.

“Obim sredstava za finansiranje ove mjere iznosi 100.000 eura. Zavod će finansijski podržati realizaciju Programa osam mjeseci, za najviše dva učesnika kod jednog izvođača programa, u iznosu do 4.544,56 eura po učesniku, odnosno 568,07 eura mjesečno po učesniku programa”, navodi se u saopštenju.

U okviru mjere “Direktno otvaranje radnih mjesta” planirano je angažovanje najmanje 330 lica iz evidencije Zavoda, na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u  saradnji sa poslodavcima.

“Za finansiranje ovog programa opredijeljen je milion eura, od kojih će se:  70 odsto opredjeliti za finansiranje programa javnih radova socijalnih sadržaja i 30 odsto za finansiranje programa javnih radova humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa”, doodaje se u saopštenju

Planirano je da se u tekućoj godini u mjere profesionalne rehabilitacije uključi najmanje 550 nezaposlenih i zaposlenih lica sa invaliditetom, na osnovu rješenja Komisije za profesionalnu rehabilitaciju.

Takođe, najmanje 160 lica sa invaliditetom biće angažovano na osnovu Javnog poziva za podnošenje predloga projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je objavljen krajem prošle godine.

U trećem kvartalu ove godine Zavod planira raspisivanje javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.

Po ustaljenoj praksi, Zavod će nastojati da sa poslodavcima ostvari što uspješniju saradnju, pružajući im brojne usluge.

“Prilikom besplatnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta, a na osnovu zahtjeva poslodavca, Zavod se direktno uključuje u traženje kandidata za popunu slobodnog radnog mjesta. Na osnovu detaljnih informacija iz zahtjeva o vrsti radnog mjesta, uslovima rada i profilu kandidata, Zavod će pozivati nezaposlena lica i ostale tražioce zaposlenja, organizovati grupno informisanje, odnosno individualno savjetovanje i izvršiti prethodnu selekciju lica, odnosno izbor lica koja upućuje poslodavcu radi zapošljavanja. U tom smislu posebna pažnja, i ove godine, biće posvećena sezonskom zapošljavanju odnosno motivisanju poslodavaca da povećaju broj zahtjeva za posredovanjem kako bi priliku za rad na sezonskim poslovima dobio što veći broj lica sa evidencije nezaposlenih”, ističe ZZZCG.

U cilju unapređenja tehnologije rada u 2024. godini je planirano uvođenje upitnika za novoprijavljena lica, svojevrsne pripreme za izradu plana zapošljavanja.

“Naime, prije razgovora kod savjetodavca nezaposleno lice će imati mogućnost da popuni upitnik o svom iskustvu, karakteristikama, ciljevima zapošljavanja i očekivanoj pomoći Zavoda.  Cilj kojim će se težiti je da tehnologija rada u Zavodu  bude ujednačena kako bi svakom nezaposlenom licu bila pružena usluga istog kvaliteta bez obzira na biro rada u čijoj se evidenciji nalazi”, dodaje se u saopštenju

Osim toga, planirano unapređenje informatičke podrške kroz digitalizaciju.

“Tokom 2024. godine u dijelu aplikativne infrastrukture informacionog sistema predviđena je izrada novog pouzdanog, fleksibilanog, sigurnog i modernog informacionog sistema kojim će biti unaprijeđeno pružanje usluga klijentima/korisnicima. Razvoj novog informacionog sistema će osigurati centralizaciju i bolje upravljanje podacima i omogućiti njihovu razmjenu između relevantih institucija, takođe će biti moderan informacioni sistem po uzoru na najsavremenije službe zapošljavanja članica Evropske unije”, dodaje se

Tokom 2024. godine Zavod planira i sprovođenje aktivnosti u skladu sa obavezama na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.

U tom smislu i ove godine biće aktuelni brojne projekti koji se realizuju u saradnji sa EU i drugim međunarodnim institucijama među kojima su EU Twinning projekat “Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage”, Garancija za mlade, MoVET EU – Mobilnost za VET u Evropi…

Takođe, Zavod će nastaviti da daje svoj doprinos u cilju uspješnog ispunjavanja obaveza koje se navode u pregovaračkim poglavljima 19. i 22.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta