Foto: Pixabay

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima objavila je poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju, odnosno sanitarnu sječu.

Predmet aukcije je prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa u ovoj godini, u Pljevljima, Andrijevici, Beranama, Plavu, Plužinama, Žabljaku, Gusinju, Kolašinu, Petnjici, Mojkovcu i Rožajama, po gazdinskim jedinicama, odjeljenjima, vrstama, količini i početnim cijenama, koje su predstavljene u tabelama poziva, koji je objavljen na sajtu Uprave.

„Naime, predmet prodaje u okviru ovog poziva biće ukupno 79 odjeljenja, ukupne bruto drvne zapremine 21,43 hiljade metara kubnih“, navodi se u saopštenju.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju, odnosno sanitarnu sječu je otvoren za ona preduzeća koja ispunjavaju opšte i ostale uslove predviđene pozivom.

„Prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa za ovu godinu, obavljaće se po odjeljenjima, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima-Pljevlja, 8. aprila, sa početkom u 11 sati“, navodi se u saopštenju.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva preduzeća koja uplate depozit u iznosu od 20 odsto od početne cijene koštanja drveta za odjeljenja na koja konkurišu i prijave se za učešće na javno nadmetanje.

„Uplata novčanog depozita će se obavljati na blagajni Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, svakog radnog dana od sedam do 15 sati zaključno sa 8. aprilom do deset sati, o čemu će se izdati dokaz o izvršenoj uplati“, navodi se u saopštenju.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju i dokaz o uplati depozita dostavlja se neposredno na arhivu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, najkasnije do 8. aprila do deset sati i 30 minuta.

Obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju može se preuzeti u Upravi, svakog radnog dana od sedam do 15 sati, kao i na sajtu www.upravazasume.me

„Kupci su dužni da sa Upravom zaključe ugovore o kupoprodaji predmetne imovine u roku od sedam dana od javnog nadmetanja. Svako odjeljenje predstavlja poseban ugovor. Pored korišćenja šuma kupac je u obavezi da o svom trošku izvodi radove na održavanju i izgradnji šumskih puteva i njihovoj prohodnosti za odjeljenja koja dobije na korišćenje, u skladu sa planskim dokumentima i zakonom, uključujući i ostvarivanje prava na pristup tim odjeljenjima“, navodi se u saopštenju.

Kupac je dužan da šumske puteve koje koristi za prevoz robe ostavi najmanje u stanju u kojem su bili prije korišćenja. Krajnji rok za realizaciju ugovora je tri mjeseca od dana zaključenja ugovora.

Plaćanje ugovorenih obaveza iz ugovora o kupoprodaji predmetne imovine vršiće se u tri mjesečne rate.

Tekst poziva za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju može se preuzeti na http://www.upravazasume.me/vijesti.php?vijest=1561

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta