Foto: Pixabay

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdvaja 82,6 hiljada eura za popravku dva protivpožarna aviona.

Vazduhoplovi iz 2008. i 2015. godine oštećeni su prilikom gašenja požara. Avionu AT 802A, registarskih oznaka 4O-EAB je ugrađeno desno, a AT 802A, registarskih oznaka 4O-EAC lijevo krilo, a 29. aprila MUP je raspisao tender za remont njihovih motora koji se nalaze u Kanadi, piše Pobjeda.

U iznos koji je planiran da bude utrošen u ovu svrhu obuhvaćeni su servisiranje, odnosno ugradnja motora i propelera, njihovo testiranje, balansiranje i sertifikacija, kao i ispitivanje motorskih instumenata na letilicama i putni troškovi za angažovanje sertifikovanog osoblja za rad na njima.

Kako je navedeno u oglasu, u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji, zajedno sa izvršnim direktorom, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela poput kriminalnog udruživanja, primanja i davanje mita, utaje poreza i doprinosa, prevare, terorizma, pranja novca…

Takođe, u konkurenciju za servisiranje letilicaq može ući samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Rok izvršenja Ugovora je maksimum 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

Plaćanje se vrši 30 dana od dana uredno dostavljene fakture koju su potpisali ovlašćeni predstavnici izabranog ponuđača i naručioca.

U funkciji jedna letilica, budžetom nije planirana nabavka novih

Od pet vazduhoplova kojima raspolaže Aviohelikopterska jedinica MUP-a, trenutno je ispravan samo jedan – Air Tractor AT 802, registarske oznake 4O-EAD iz 2017. godine. Letilica je posljednji put korišćena 20. februara za trenažno letenje.

U Direktoratu za zaštitu i spašavanje očekuju da će do predstojeće požarne sezone uspjeti da poprave još neke avione i stave ih u funkciju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je nedavno da budžetom za ovu godinu nije planirana nabavka novih vazduhoplova.

“Pokušaćemo, u skladu sa mogućnostima, da kroz međunarodne grantove izvršimo nabavku jednog protivpožarnog aviona. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti države, zahtijevaćemo nabavku novih vazduhoplova u narednom periodu”, dodao je Bešović.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta