CBCG usmjerava 6,5 miliona eura u državni budžet

Foto: CBCG

U budžet Crne Gore će, po osnovu dobiti koju je Centralna banka (CBCG) ostvarila u prošloj godini, biti uplaćeno 6,5 miliona eura, odlučeno je na sjednici Savjeta vrhovne monetarne institucije.

Na sjednici kojom je predsjedavala guvernerka CBCG, Irena Radović, članovi Savjeta su, razmatrajući finansijske izvještaje, konstatovali da je prošla godina bila veoma uspješna sa stanovišta ostvarenih rezultata poslovanja CBCG.

„U prošloj godini ostvarena je istorijski najveća neto dobit od osnivanja ove institucije, u iznosu od 16,3 miliona eura, uz nepromijenjenu cjenovnu politiku za usluge koje CBCG pruža bankama i drugim učesnicima u platnom sistemu“, navodi se u saopštenju.

Kako su objasnili, ovako visoka neto dobit, koja je tri puta veća u odnosu na 2022. godinu, rezultat je snažnog rasta ostvarenih prihoda.

„Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 42 miliona eura, što je 99,4 odsto više nego u 2022, čemu je dominantno doprinio izuzetno visok rast finansijskih prihoda CBCG, odnosno prihoda od kamata na depozite i kratkoročne hartije od vrijednosti. Ovo je posljedica izrazitog rasta kamatnih stopa na međunarodnim finansijskim tržištima usljed izmjena monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) i kvalitetnog upravljanja međunarodnim rezervama od CBCG“, dodaje se u saopštenju.

Prema Odluci o raspodjeli dobiti CBCG za prošlu godinu, koju je danas Savjet usvojio, 50 odsto neto dobiti se raspoređuje u opšte, a deset odsto u specijalne rezerve CBCG, dok se preostali iznos od 6,5 miliona eura usmjerava u budžet Crne Gore.

„Uključujući ovaj iznos, CBCG je u posljednih pet godina, po osnovu ostvarivanih pozitivnih finansijskih rezultata, preusmjerila 15,4 miliona eura u državni budžet“, precizirali su iz vrhovne monetarne institucije.

Uz finansijske izvještaje, članovi Savjeta su razmatrali i izvještaj nezavisnog revizora, u kome je konstatovano da priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje banke na dan 31. decembar prošle godine, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Nezavisni spoljnji revizor nije imao nijednu preporuku na finansijsko poslovanje te instuitucije već treću godinu zaredom.

Na sjednici je, kako su naveli, formiran i Savjetodavni odbor, kao stalno tijelo Savjeta CBCG, na raniju preporuku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja je data prilikom procjene zaštitnih mehanizama CBCG.

„Strateška uloga ovog tijela, za čijeg je predsjednika imenovan prvi predsjednik Savjeta CBCG, Ljubiša Krgović, jeste da daje preporuke Savjetu u vezi sa politikama i drugim aktima o kojima odlučuje, odnosno koje donosi Savjet CBCG“, navodi se u saopštenju.

U cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o CBCG, Savjet je danas usvojio politike upravljanja operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja.

Ova dokumenta usklađena su sa politikama ECB, međunarodnim standardima i dobrom praksom u ovim oblastima.

Takođe je, u cilju usaglašavanja sa izmjenama Zakona o CBCG, Savjet danas donio Odluku o bližim uslovima i načinu davanja kredita kreditnim institucijama u slučaju potreba za likvidnošću.

Odlukom se propisuje da CBCG može dati kredit za likvidnost isključivo solventnoj kreditnoj instituciji i to po kamatnoj stopi u visini prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na kredite koje odobravaju kreditne institucije, uvećane za određeni procentni poen.

„S obzirom na to da je većina mjera koje je propisivala Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti covid-19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem prestala da važi zbog isteka roka na koji su bile donesene, ili zbog same prirode mjera, Savjet je danas donio odluku o prestanku važenja pomenute odluke“, dodaje se u saopštenju.

Savjet je, kako navode iz CBCG, usvojio i više izvještaja i to o poslovanju i sprovođenju politike CBCG, o upravljanju međunarodnim rezervama, o poslovanju banaka i pružalaca finansijskih usluga, o radu Odbora za reviziju i druge materijale iz svoje nadležnosti.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments